ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distinguished personage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distinguished personage*, -distinguished personage-

distinguished personage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้มีเกียรติ[n. exp.] (phū mī kīet) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distinguished personage
Back to top