ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distinguish from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distinguish from*, -distinguish from-

distinguish from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distinguish from (phrv.) แยกแยะ...จาก

distinguish from ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
齐书[Qí shū, ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 齐书 / 齊書] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls; usually 南齊書|南齐书 to distinguish from Northern Qi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distinguish from
Back to top