ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dissolve in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dissolve in*, -dissolve in-

dissolve in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissolve in (phrv.) ละลายใน Syn. dissolve into
dissolve into (phrv.) ละลายใน Syn. dissolve in
dissolve into (phrv.) ทำภาพซ้อนเพื่อเปลี่ยนฉาก (ทางโทรทัศน์หรือภาพยนตร์) Syn. dissolve in, melt into
dissolve into tears (phrv.) ร้องไห้ฟูมฟาย Syn. dissolve in, melt into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And why did it just dissolve in the middle of surgery?และทำไมทำเพียงละลายในระหว่างการผ่าตัดล่ะ
Those stitches should dissolve in about a month.ไหมที่เย็บจะละลายใน1เดือน
Now let's not dissolve into threats,all right?Now let's not dissolve into threats,all right?
All that fake civilization bullshit just fell away so they could dissolve into the infinite, so they could lose themselves and unite with their god.ศิวิลัยจอมปลอมบ้าบอโยนทิ้งไปให้หมด เพื่อให้ไปถึงความไม่สิ้นสุด เพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้า
If you move a Squonk involuntarily, they will dissolve into tears.ถ้าสค๊วองไม่มาเอง พวกนี้จะกลายเป็นน้ำตา

dissolve in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละลายในน้ำ[v. exp.] (lalāi nai n) EN: dissolve in water FR: se dissoudre dans l'eau
เริ่มร้องไห้[v. exp.] (roēm røngha) EN: dissolve in tears FR: se mettre à pleurer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dissolve in
Back to top