ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dispatch to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dispatch to*, -dispatch to-

dispatch to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dispatch to (phrv.) ส่งไปยัง Syn. despatch to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She analyzes it and tells us what to pay attention to. Dispatch to Terrorism Task Force.เธอวิเคราะห์มัน และจะบอกเราว่าเรื่องไหนที่ผิดสังเกตุ
And the man they dispatch to steal your glory.และคนที่พวกเขาส่ง ที่จะขโมยพระสิริของคุณ
I'll get dispatch to text me the address.- เขาปลอดภัยมั้ย? - ฉันไม่รู้
NSA intercepted a dispatch to the Kremlin from Paris.เอ็นเอสเอดักฆ่า เพื่อเครมลินจากปารีส.
Dispatch to 22. We have a stray on Saint Andrews and Sixth.ส่งคนไปที่ 22 เรามีหมาหลง บน ถนนเซนต์แอนดูร์ 6
Calleigh, dispatch told me you came back to the scene. What's up?แคลลี่ พวกทีมเก็บของเขาบอกว่าคุณกลับมาที่นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dispatch to
Back to top