ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disjointedness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disjointedness*, -disjointedness-

disjointedness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disjointedness (n.) ความไม่เชื่อมโยงกัน See also: ความไม่สัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล Syn. incongruity, imperspicuity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disjointedness
Back to top