ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dish out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dish out*, -dish out-

dish out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dish out (phrv.) ยกอาหารออกมาให้ See also: เสิร์ฟอาหารให้, บริการอาหารให้
dish out (phrv.) แจก (คำไม่เป็นทางการ) See also: แจกจ่าย Syn. give out, hand out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will help you through anything life can dish out, but I need you to pull your end of things.ฉันจะช่วยคุณข้ามผ่าน อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น แต่ฉันต้องการให้คุณ จบเรื่องนี้ทั้งหมดให้ได้
This is the kind of childish outburst...นี่มันเป็นแค่การโวยวายของเด็กงั้นเหรอ

dish out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
注ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vt) (uk) (usu. written as kana when referring to a solid) to pour (into a vessel); to fill; to dish out food or drink; (P)
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)

dish out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตักข้าว[v. exp.] (tak khāo) EN: dish out the rice FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dish out
Back to top