ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dignified and pretty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dignified and pretty*, -dignified and pretty-

dignified and pretty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty FR: imposant ; grandiose ; majestueux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dignified and pretty
Back to top