ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dig up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dig up*, -dig up-

dig up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dig up (phrv.) ขุดทิ้ง
dig up (phrv.) ขุดทิ้ง
dig up (phrv.) ขุดหา (สิ่งที่ฝังไว้)
dig up (phrv.) ค้นหา (ความคิด) (คำไม่เป็นทางการ)
dig up (phrv.) หาสะสมไว้ (คำไม่เป็นทางการ)
Dig up! (sl.) ฟังนะ See also: เออนี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need you to dig up anything you can on a Dr. Walter Jennings and someone named Totenkopf.ฉันอยากให้คุณช่วยหารายละเอียดทุกอย่างที่หาได้ ที่เกี่ยวข้องกับ ดร.วอลเตอร์ เจนนิ่งส์ และคนที่ชื่อโทเทนค๊อฟท์ด้วย
Should I dig up a row to see what is there?ถึงเวลาเก็บเกี่ยว ขุดสักแถวดูนะว่ามีอะไร
I was hoping you could dig up an old case file for me.ผมอยากขอให้คุณค้นคดีเก่าให้ผมหน่อย
Why dig up valuable land like some mole in this small country of ours?ทำไมถึงมาขุดคุ้ยดิน เหมือนตัวตุ่น ในเมืองเล็กๆ นี้ ของพวกเรา
Maybe we'll dig up a lead on the whereabouts of former Umbrella Corporation employees.บางทีเราอาจจะขุดไปถึงต้นตอ ของอดีตพนักงานอัมเบรลล่าเลยก็ได้
We dig up dirt in the past, and then go after the present.เราขุดคุ้ยสิ่งสกปรกในอดีต หลังจากนั้นยื่นข้อเสนอให้
So what'd you dig up on mr. X.?ขุดคุ้ยเรื่อง คุณชายปริศนาไปถึงไหนแล้ว
I know you've been trying to dig up dirt on me.ฉันรู้แล้วว่าคุณพยายามขุดคุ้ยเรื่องไม่ดีของฉัน
Trying to dig up my mother's ghost?จะเรียกวิญญาณแม่ฉันรึไง
You played nice so that you could dig up some dirt on Cyrus.ลูกทำมันได้ดี เพราะงั้น ลูกพยายามขุดประวัติเน่าๆของไซรัส
Just go down and dig up your share, punk.ลงไป แล้วไปขุดส่วนแบ่งของแก, เจ้าอ่อนหัด
Having me dig up dirt on Noah Daniels is one thing.ให้ผมขุดคุ้ยเรื่องของโนอา แดเนียล ก็แล้ว

dig up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bā, ㄅㄚ, 扒] climb; pull (out); to strip; hold on to; cling to; dig up; rake; push aside

dig up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堀散らす[ほりちらす, horichirasu] (v5s) to dig up messily
掘り当てる;掘当てる[ほりあてる, horiateru] (v1,vt) to strike; to find; to dig up
掘り起こす;掘り起す;掘起す[ほりおこす, horiokosu] (v5s,vt) to reclaim; to dig up
暴きだす;暴き出す[あばきだす, abakidasu] (v5s) to dig up and expose a criminal matter
蓮根掘る[はすねほる, hasunehoru] (exp,v5r) (arch) to dig up lotus roots
掘り返す;掘返す;堀り返す(iK)[ほりかえす, horikaesu] (v5s,vt) to dig up; to turn up; to tear up
掻っ穿る;掻っ穿じる(io)[かっぽじる, kappojiru] (v5r) (uk) (See 穿る) to dig up; to peck at
穿り返す[ほじくりかえす, hojikurikaesu] (v5s,vt) to dig up; to expose; to disclose
穿る[ほじる;ほじくる, hojiru ; hojikuru] (v5r,vt) (1) (uk) to dig up; to peck at; to pick (nose, teeth, etc.); (2) to pry into; to examine; to dredge up

dig up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุด[v.] (khut) EN: dig ; dig up ; excavate ; unearth ; resurrect FR: creuser ; excaver
ขุดลอก[v.] (khutløk) EN: dredge ; scrape ; dig up FR: draguer ; curer ; désenvaser
ขุดพบ[v. exp.] (khut phop) EN: dig up ; unearth ; make a find (by digging/excavating) FR:
ก่น[v.] (kon) EN: dig up ; dig out ; grub ; eradicate FR:
ตะกุย[v.] (takui) EN: scratch ; claw ; scrape ; dig up ; dig with fingers ; paws or claws ; paw with hooves FR: griffer ; gratter
ถอนรากเหง้า[v. exp.] (thøn rāk ng) EN: dig up ; to uproot FR: déraciner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dig up
Back to top