ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

differentiate from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *differentiate from*, -differentiate from-

differentiate from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
differentiate from (phrv.) แยกแยะจาก Syn. discern from, discriminate from
differentiate from (phrv.) แสดงความแตกต่างระหว่าง Syn. tell from

differentiate from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แยกจาก[v. exp.] (yaēk jāk) EN: separate from ; differentiate from FR: se séparer de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า differentiate from
Back to top