ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devote to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devote to*, -devote to-

devote to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devote to (phrv.) ทุ่มเทให้กับ See also: อุทิศให้กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've never really understood the love that people devote to each other.ฉันล่ะไม่เคยเข้าใจความรัก ที่คนเรามอบให้กันเลยจริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devote to
Back to top