ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

develop into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *develop into*, -develop into-

develop into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
develop into (phrv.) พัฒนาเป็น See also: กลายเป็น, เติบโตเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'II have a chance to grow up and develop into someone who can make her own choices.ดูเหมือนอย่างนั้น ทำไม? คุณหมายความว่าอะไร?
If we don't do something, it's possible that this could develop into a case of stalking, or worse.ถ้าเราไม่ทำอะไรซักอย่าง ปัญหาอาจลุกลามได้อาจ ทำให้มีพวกโรคจิตมาติดตามหรืออาจแย่กว่านั้น
And with the right trigger, it could develop into this kind of rage.ถ้ามีตัวกระตุ้นที่เหมาะสม มันก็จะกลายเป็นความรุนแรงแบบนี้

develop into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大事に至る[だいじにいたる, daijiniitaru] (exp,v5r) to develop into a serious incident

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า develop into
Back to top