ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

descend to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *descend to*, -descend to-

descend to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
descend to (phrv.) มาถึง (ส่วนที่ต่ำกว่า)
descend to (phrv.) ตกเป็นสมบัติของ
descend to (phrv.) ทำให้ (จิตใจ) ตกต่ำ Syn. lower oneself, sink to, stoop to
descend to particulars (idm.) เริ่มพูดคุยในรายละเอียด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then you would feel my hands kind of descend to your lower region, kind of, uh, finding their way, massaging the skin around your clitoris, which would even stimulate the arousal even more.ว่ามือผมกำลังค่อยๆไต่ไปยังส่วนล่างของคุณ ประมาณหาทางของมันอยู่อะไรแบบนั้นน่ะ นวดผิวบริเวณ คลิทอริสของคุณหน่อย
Number 26-Tango, descend to maintain 13,000.ตรงไปยังวินสโลว์ ผมคิดว่าน่าจะไว้หนวดลองดูนะ
As you descend to a watery grave.... เมื่อคุณลงไปที่หลุมศพของน้ำ
By the power of God, descend to hell.จากพลังของพระเจ้า หรือ ปิศาจ ส่งให้พวกนั้น
Proceed in an orderly fashion to your nearest stairwell and descend to level 40.ไปที่บันไดที่ใกล้ที่สุด และลงไปที่ชั้น 40
Proceed in an orderly fashion to your nearest stairwell and descend to level 40.ไปที่ปล่องบันไดที่ใกล้ที่สุด อย่างเป็นระเบียบ และลงไปที่ชั้น 40
Don't condescend to me.ไม่ต้องมาถ่อมตัวกับฉัน
It's a vampire's instinct to condescend to Lycans... but they're not afraid to evolve.มันเป็นสัญชาตญาณของแวมไพร์ ที่จะก้มลงไป ไลเคน แต่มันไม่กลัวที่จะพัฒนาขึ้น

descend to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下界[xià jiè, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 下界] lower bound (math.); world of mortals; (of Gods) to descend to the world of mortals

descend to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修羅場る[しゅらばる, shurabaru] (v5r) (sl) (See 修羅場) to (have a situation) descend to mayhem

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า descend to
Back to top