ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

densely overgrown with brambles

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *densely overgrown with brambles*, -densely overgrown with brambles-