ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deliver over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deliver over*, -deliver over-

deliver over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deliver over (phrv.) ส่งให้ See also: มอบให้ Syn. give up, deliver over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deliver over
Back to top