ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delight in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delight in*, -delight in-

delight in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delight in (phrv.) ยินดีเรื่อง See also: ดีใจในเรื่อง Syn. glory in, rejoice at, rejoice in, rejoice over, take in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want to say to everyone that everything around them that they see and smell and feel and hear, they should delight in all this.ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า ทุกอย่างที่อยู่รอบเขา ที่เขาเห็น ได้กลิ่น้ รูสึก ได้ยิน เขาก็ควรจะพึงพอใจ
I have none. I delight in hedonism.ฉันไม่มีเลย ฉันเป็นปลื้มความสุขสบาย
Delight in our nacho-cheese hot springs.เชิญจุ่มตัวลงในสระนาโชชีส..

delight in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
愉快犯[ゆかいはん, yukaihan] (n) criminal who takes delight in people's reaction to his crimes
文人墨客[ぶんじんぼっかく;ぶんじんぼっきゃく, bunjinbokkaku ; bunjinbokkyaku] (n) writers and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting and calligraphy
詩人墨客[しじんぼっかく;しじんぼっきゃく, shijinbokkaku ; shijinbokkyaku] (n) poets and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting, and calligraphy
風流三昧[ふうりゅうざんまい, fuuryuuzanmai] (n) taking delight in elegant pursuits; being absorbed in such elegant cultural pursuits as poetry, painting and calligraphy

delight in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พิศวาส[v.] (phitsawāt) EN: delight in ; love ; be taken with (s.o.) FR:
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir
ติดใจ[v.] (titjai) EN: like ; fancy ; love ; be taken with ; be fond of ; delight in ; be enamored with/of ; be impressed by/with ; be fascinated by/to ; be interested (in) FR: aimer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delight in
Back to top