ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

declare on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *declare on*, -declare on-

declare on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
declare on (phrv.) ประกาศว่าจะไม่เกิดขึ้น Syn. break off, declare on
declare on (phrv.) ประกาศทำลาย (ด้วยทุกวิถีทาง) Syn. declare against, make on
declare oneself (phrv.) แสดงตัวอย่างชัดเจน See also: ประกาศอย่างชัดเจน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกาศตัว (v.) declare oneself See also: announce, proclaim

declare on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประกาศตัว[v.] (prakāt tūa) EN: declare oneself FR: revendiquer
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jet) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า declare on
Back to top