ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decisive time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decisive time*, -decisive time-

decisive time ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decisive time (n.) ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง See also: ช่วงวิกฤต Syn. crucial time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decisive time
Back to top