ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deal out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deal out*, -deal out-

deal out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deal out (phrv.) แจกไพ่ See also: แจกจ่ายไพ่
deal out (phrv.) ลงโทษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do not be too eager to deal out death and judgment.อย่าได้กระหายในการลงโทษโดนการฆ่าหรือตัดสินชีวิตใคร
I hate making a big deal out of it.ชั้นไปก่อเรื่องมาน่ะ
"For whatever measure you deal out to others,"ท่านตวงให้เขาด้วยทะนานใด"
We're not gonna make a bigger deal out of this than it already is.เราจะไม่ทำให้มันเป็นเรื่องสำคัญมากไปกว่านี้ ไม่ ไม่ทำ
I know. I made too big a deal out of it.ฉันตื่นตูมเกินไป ฉันรู้
Peggy's making such a big deal out of this.ไม่เข้าใจว่าทำไมเพ็กกี้ต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วย
Don't make a big deal out of this, Bryan. Just sign the paper.อย่าทำเป็นเรื่องมากหน่อยเลยไบรอัน แค่เซ็นต์ใบอนุญาติ
Anyway, I just don't want to make a big deal out of one little dirty word.ถึงงั้นก็เถอะ ผมไม่อยากให้เรื่องมันลุกลามเพียงแค่คำหยาบคำเดียว
Look, you're making too big a deal out of this.เธอทำเป็นเรื่องใหญ่โต
Like maybe the realtor who made a big deal out of telling us he lives right across the street?อาจจะเป็นนายหน้าคนที่ทำผลงานชิ้นโตได้ โดนบอกเราว่า เขาอาศัยอยู่บ้านตรงข้าม
Yeah, well, let's not make a big deal out of it.ใช่เอาล่ะ มาทำข้อตกลงกัน ในเรื่องนี้
He made a big deal out of it, too, huh?- เขาต้องรับมือกับมันอย่างมากเลยสิน่ะ

deal out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こせこせ[, kosekose] (adv,n,vs) (on-mim) fussy; make a big deal out of nothing
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)

deal out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจกหมาก[v.] (jaēk māk) EN: deal out blows FR:

deal out ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kritik {f} | Kritik üben | Kritik einsteckencriticism | to deal out criticism | to take criticism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deal out
Back to top