ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

date back to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *date back to*, -date back to-

date back to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
date back to (phrv.) มีขึ้นเมื่อ See also: มีมาตั้งแต่ Syn. go back, go back to, reckon from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They date back to the death of Christ.ย้อน หลังไปตั้งแต่พระเยซูตาย
Details surrounding the intricate system of gas lines that run beneath the square are still forthcoming, but the majority of those lines date back to the Soviet era and have not been updated in at least. ..รายระเอียดรอบๆ ระบบท่อแก๊สอันซับซ้อน ซึ่งอยู่ภายใต้จัตุรัส ซึ่งจะรายงานให้ทราบต่อไป แต่ท่อแก็สส่วนใหญ่นั้น มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียต
Ceremonies here date back to our ancestors' first arrival in Chance Harbor.พิธีการที่นี่ มีมาตั้งแต่ บรรพบุรุษของเราคนแรก มาถึง ใน แชนส์ ฮาร์เบอร์
If this documentation is correct, these remains date back to Paleolithic times.หากเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง ซากพวกนี้จะทำให้ย้อนกลับไปยังยุคหินโบราณ
Date back to the '70s, don't match any other bandwidth...มันmatchกับ cb ไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า date back to
Back to top