ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

curve out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *curve out*, -curve out-

curve out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
curve out (vt.) ทำให้บวม See also: ทำให้พอง, ทำให้โป่ง Syn. bulge, bloat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า curve out
Back to top