ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

curl up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *curl up*, -curl up-

curl up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
curl up (vi.) งอตัว See also: ม้วนตัว
curl up (phrv.) ทำให้โค้ง See also: ดัดให้โค้ง, ทำให้เป็นรูปโค้ง Syn. shrivel up
curl up (phrv.) ลอยสูงเป็นรูปโค้ง See also: ลอยเป็นวง
curl up (phrv.) หมดหวัง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้หมดหวัง Syn. crumple up
curl up (phrv.) อดหัวเราะไม่ได้ See also: หัวเราะไม่หยุด Syn. double up
curl up (phrv.) ไม่พอใจ See also: ไม่ชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's curl up in my bed, piece of pie, glass of milk, and watch an old Cary Grant movie.จะเป็นยังไงถ้ามันแย่ลง ในครั้งต่อไปที่แม่... #306 00; 19;
We've both had days where it was either set a beautiful table or curl up in a ball and die.เราต่างก็มีช่วงระยะเวลาที่ ทำหน้าที่ จัดโต๊ะ หรือยุ่งซะจนกระดิกตัวไม่ได้
It's an unpleasant place called curl up and die.มันเป็นสถานที่ที่เรียกว่า ม้วนก่อนแล้วค่อยตาย
That was the window seat where she used to curl up and read.เธอคนนั้นเคยนั่งอ่านหนังสือที่นั่งข้างหน้าต่างนั่น
Unless I want to curl up inside a fuckin' toaster oven.นอกเสียจาก ฉันจะคลานเข้าไปนอนในเตาอบ
I would sneak into his room and I'd curl up on the floor.ฉันก็แอบมุดเข้าไปในห้องเขา แล้วก็นอนขดตัวอยู่บนพื้น
Yeah, we'd curl up on the couch and watch TV together all day.ใช่ เรานั่งกันบนโซฟา และดูทีวีด้วยกันทั้งวัน
I still curl up into my little area.ฉันยังคงนอนขดตัวในพื้นที่เล็กๆ ของฉัน
Gonna curl up on that couch with my cat Samson, watch tapprentice marathon, and have a bite to eat.กับแมวของฉัน แซมสัน ดู ดิ แอพเพรนทิสแบบมาราธอน แล้วกินอะไรนิดหน่อย
What, do I have to curl up in a ball in tears in front of you?อะไร ฉันจะต้องนอนขดตัวอย่างหมดอาลัยตายอยาก บีบน้ำตาร้องไห้ต่อหน้านายงั้นเหรอ
I'm going to curl up in those like a damn cat.ฉันกำลังไม่พอใจยังกะแมวบ้า
Come back here in the morning. And curl up by the fire and open a bottle of wine. I think we should just reset.นอนข้างเตาผิง เปิดไวน์ซักขวด ฉันว่า เราควรเริ่มใหม่

curl up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P)
丸める[まるめる, marumeru] (v1,vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P)

curl up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุด[v.] (khut) EN: curl up ; crouch FR:
คุดคู้[v. exp.] (khutkhū) EN: curl up FR:
ม้วน[v.] (mūan) EN: roll up ; coil ; wind ; curl up ; wrap FR: enrouler ; rouler ; envelopper ; emballer ; s'enrouler
งอนหง่อ[v.] (ngøn-ngø) EN: curl up FR:
นอนขด[v. exp.] (nøn khot) EN: curl up ; be curled up ; lie curled up FR: s'enrouler ; se pelotonner ; se coucher en rond

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า curl up
Back to top