ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

culpability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *culpability*, -culpability-

culpability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
culpability (n.) การผิดกฎหมาย Syn. guiltiness
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
culpabilityความเป็นผู้ผิด (ทางอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

culpability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
有罪[ゆうざい, yuuzai] (n,adj-no) guilt; culpability; (P)

culpability ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความผิด[n.] (khwām phit) EN: guilt ; culpability FR: culpabilité [f] ; tort [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า culpability
Back to top