ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crude oil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crude oil*, -crude oil-

crude oil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crude oil (n.) น้ำมันดิบ Syn. crude
English-Thai: HOPE Dictionary
crude oilน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crude oilน้ำมันดิบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crude Oilน้ำมันดิบน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่ง หลังจากที่แยกเอาก๊าซที่ปนอยู่ออกแล้ว และส่งเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, that was a call informing me that while I'd been otherwise engaged, a supertanker on the Thames estuary had been accidently loaded with contaminated crude oil.นั่นเป็นโทรศัพท์ที่แจ้งผม ว่าในระหว่างที่ผมกำลังยุ่ง เรือบรรทุกน้ำมันที่ปากแม่น้ำเทมส์ เกิดความผิดพลาดในการถ่ายน้ำมันดิบ ทำให้มีสิ่งปนเปื้อนผสมเข้าไปด้วย

crude oil ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原油[yuán yóu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ, 原油] crude oil

crude oil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポット原油[スポットげんゆ, supotto genyu] (n) spot (marketed) crude oil
原油価格[げんゆかかく, genyukakaku] (n) crude oil price
軽質油[けいしつゆ, keishitsuyu] (n) light crude oil
ハイサルファ[, haisarufa] (n) high-sulfur (crude oil); high-sulphur
原油[げんゆ, genyu] (n) crude oil; (P)

crude oil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้โล้[n.] (khīlō) EN: crude oil FR:
น้ำมันดิบ[n.] (nāmmandip) EN: crude ; crude oil FR: pétrole brut [m] ; brut [m]

crude oil ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schweröl {n}heavy oil; heavy petroleum; crude oil
Tankschiff {n}crude oil vessel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crude oil
Back to top