ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crown with papal-shaped tip bent backwards

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crown with papal-shaped tip bent backwards*, -crown with papal-shaped tip bent backwards-