ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crow over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crow over*, -crow over-

crow over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crow over (phrv.) โห่ร้องยินดีในชัยชนะ Syn. exult at
crow over (phrv.) แสดงความดีใจกับความพ่ายแพ้หรือโชคร้ายของคนอื่น Syn. exult over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Last night a Moon brother stabbed a Stone Crow over a sausage.มูนบราเทอร์แทง สโตนครอว์เพื่อแย่งไส้กรอก
The only Tall Man I've ever is seen is the one the kids built of that scarecrow over there.ทอลล์แมนที่ผมเคยเห็นก็มีแค่ไอ้นี่ พวกเด็กๆทำมันเอาไว้ทั่ว

crow over ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得意扬扬[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意扬扬 / 得意揚揚] immeasurably pleased with oneself (成语 saw); joyfully satisfied with oneself; proudly; an air of complacency; to crow over sth; variant of 得意洋洋|得意洋洋

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crow over
Back to top