ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cretinous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cretinous*, -cretinous-

cretinous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cretinous (adj.) โง่เง่า (คำหยาบ) See also: ซึ่งไม่เต็มบาท, ปัญญาอ่อน Syn. imbecilic, moronic
cretinous (adj.) ปัญญาอ่อน (คำหยาบ) See also: โง่เง่า Syn. idiotic, moronic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cretinous
Back to top