ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crack open

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crack open*, -crack open-

crack open ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crack open (phrv.) ทุบให้เปิดหรืออ้า
crack open (phrv.) ทำลายข้อโต้แย้ง See also: ขจัดข้อโต้แย้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can finally crack open the champagne.ในที่สุดแม่ก็ได้เปิดแชมเปญฉลองแล้ว
I'm gonna crack open your fucking skull, bitch!กูจะแหวกกระโหลกมึง นังบ้า!
So, what made you crack open the pit early?แล้วอะไรที่ทำให้พวกคุณ ยกหมูขึ้นมาก่อนสุกล่ะ
You need to crack open a book,william. Here,I have.กลับไปดูกติกาอีกทีซิ วิลเลี่ยม นี่ไงเอาเลย
Then let us crack open the heavens...งั้นให้พวกเราพังมัน แล้วเปิดประตูสู่สวรรค์
(laughs) Let's say we crack open a book, huh?ขอบใจ - อ่านหนังสือดีมั้ย?
They crack open skulls and feed on brain juice.มันเจาะกะโหลกแล้วก็ดูดน้ำเลี้ยงสมอง
We're about to crack open your grandpa's grapefruit.เรากำลังจะเปิดกระโหลกตาของนายนะ
Well, hell. Let's crack open another one then.ดี งั้นเปิดขวดต่อไปกันเห๊อะ!
Spark up the barbie and crack open the tartare sauce?ระเบิดหัวมัน แล้วเหยาะน้ำจิ้มใส่เหรอ
Oh, well, maybe, oh, just maybe, you could crack open a book and study like everyone else.ก็บางที บางทีนะ เธอแค่อ่านหนังสือเหมือนคนอื่นๆ
He'd run an extension cord out to the porch, put on our Yankee caps, crack open a beer.เขาถึงขนาดต่อสายไฟ ออกไปที่ระเบียง ใส่หมวกแยงกี้ส์ เปิดกระป๋องเบียร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crack open
Back to top