ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cozily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cozily*, -cozily-

cozily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cozily (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. restfully, snugly, conveniently, easily Ops. uncomfortably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cozily
Back to top