ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

covetously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *covetously*, -covetously-

covetously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
covetously (adv.) อย่างอิจฉา See also: อย่างริษยา Syn. enviously Ops. serenely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า covetously
Back to top