ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

count on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *count on*, -count on-

count on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
count on (phrv.) พึ่งพา See also: ไว้วางใจใน, พึ่ง Syn. depend on
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't count on meอย่าไว้วางใจฉัน
You know you can count on meคุณก็รู้ว่าคุณสามารถพึ่งพาฉันได้
I want to be the guy that the girl I like can count on the most!ฉันอยากจะเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงที่ฉันชอบสามารถพึ่งพาอาศัยได้มากที่สุด
It’s nice to have a guy living next door that we can count onเป็นการดีที่มีหนุ่มสักคนอาศัยอยู่ถัดไป ที่พวกเราสามารถพึ่งพาได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can always count on our people. well, this is it. where are those contacts we heard so much about?คุณวางใจคนของเราได้เสมอ แล้วไหนล่ะ คนประสานงานของเรา?
Madam, you can count on HonestJohn.มาดาม คุณไว้ใจจอห์นผู้ซื่อสัตย์ ได้เสมอครับ
# Count on me to be your chum #ให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนได้เสมอ
Thank you, Steven. I knew I could count on you.ขอบใจ นึกแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้
How we gonna count on you?ยังงี้จะรบกับเขาได้ไง
Play hard to get. Thanks, homeboy. Knew I could count on you.เล่นหนักนะเนี่ย ขอบคุณมากนะ นึกอยู่แล้วว่าต้องพึ่งคุณได้
You can count on me, Leon.นายไว้ใจฉันได้ ลีออง
I thought I could count on you.ผมนึกว่าจะพึ่งครูได้ซะอีก
I know I can count on you.พ่อรู้ว่าพ่อพึ่งคุณได้ พ่อต้องการ...
And in March you can always count on one afternoon when you least expect it the fog slides in a milky barrier hangs just below the street lampsพอมีนาคม นายพึ่งยามบ่ายของวันหนึ่งได้เสมอ ขณะที่ไม่ทันตั้งตัว
You cannot count on anyone except yourself. You cannot count on anyone except yourself.และลูกไว้ใจใครไม่ได้ นอกจากตัวเอง ลูกไว้ใจใครไม่ได้ นอกจากตัวเอง
With a single call, you can count on us to deliver all your material needs!โยะ โฮะโฮะ โฮ โยโฮะโฮะโฮ ใครนะ

count on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, 指] finger; to point; to direct; to indicate; to refer to; to rely on; to count on; (hair) stands stiffly on end

count on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
当て込む[あてこむ, atekomu] (v5m,vt) to count on
指折り数える[ゆびおりかぞえる, yubiorikazoeru] (v1) to count on one's fingers
杖とも柱とも頼む[つえともはしらともたのむ, tsuetomohashiratomotanomu] (exp,v5m) to count on someone as the only support
当てにする[あてにする, atenisuru] (exp,vs-i) to count on; to expect someone to (provide help, etc.)
直話[じきわ;ちょくわ;じきばなし, jikiwa ; chokuwa ; jikibanashi] (n,vs) one's own account (of something); account one got (heard) from somebody at first hand
負ける(P);敗ける[まける, makeru] (v1,vi) (1) to lose; to be defeated; (2) (負ける only) to succumb; to give in; to surrender; to yield; (3) (負ける only) to be inferior to; (4) (負ける only) (See 気触れる・かぶれる・1) to break out in a rash due to (e.g. lacquer, shaving, etc.); (v1,vt) (5) (負ける only) to reduce the price; to lower the price; to give a discount on; (P)

count on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
พึ่งพา[v.] (pheungphā) EN: depend on ; lean on ; rely on ; count on FR: dépendre de ; compter sur
พึ่งพาอาศัย[v. exp.] (pheungphā ā) EN: depend on ; rely on ; lean on ; count on ; be dependent on FR: avoir recours à ; compter sur
ปรับทุกข์[v.] (prapthuk) EN: confide ; unburden ; tell one's troubles ; recount one's tale of woe FR: raconter ses malheurs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า count on
Back to top