ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cooling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cooling*, -cooling-

cooling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cooling (adj.) หนาวเย็น See also: ที่มีอุณหภูมิต่ำ Syn. chilly, frosty
cooling (adj.) เย็น See also: หนาวเย็น Syn. chilly, frosty Ops. heated
cooling (n.) การทำให้เป็นน้ำแข็ง See also: การถนอมอาหารด้วยการแช่เย็นหรือทำให้เป็นน้ำแข็ง Syn. chilling, freezing
cooling breeze (n.) ลมทะเล

cooling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷却塔[lěng què tǎ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄊㄚˇ, 冷却塔 / 冷卻塔] cooling tower
冷却水[lěng què shuǐ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄕㄨㄟˇ, 冷却水 / 冷卻水] cooling water (in a reactor)
冷却[lěng què, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, 冷却 / 冷卻] cooling; cool off

cooling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS
ファン冷却式[ファンれいきゃくしき, fan reikyakushiki] (n) fan-equipped cooling system; fan-cooled system
二次冷却水[にじれいきゃくすい, nijireikyakusui] (n) secondary cooling water (esp. in a pressurized water reactor)
冷え込み[ひえこみ, hiekomi] (n) (See 冷え込む) turning into a cooler state; cooling down
処暑[しょしょ, shosho] (n) (See 二十四節気) "limit of heat" solar term (approx. Aug. 23, when the weather is said to start cooling down)
地域冷暖房[ちいきれいだんぼう, chiikireidanbou] (n) regional air-conditioning; community air-conditioning; district heating and cooling
門涼み[かどすずみ, kadosuzumi] (n) (arch) stepping outside to cool down; cooling down outside the gate
冷却用[れいきゃくよう, reikyakuyou] (adj-no) used for cooling; used for refrigeration; heat-absorbing
冷房[れいぼう, reibou] (n,vs) cooling; air-conditioning; (P)
冷房装置[れいぼうそうち, reibousouchi] (n) air-conditioning; air-cooling apparatus
冷暖房[れいだんぼう, reidanbou] (n) air-conditioning; heating and cooling; (P)
踊り場[おどりば, odoriba] (n) (1) dance hall; dance floor; (2) landing (stairs); (3) leveling off (e.g. in the economy); period of stagnation; cooling-off period; lull; plateau; (P)

cooling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการเย็นตัว[n. exp.] (attrā kān y) EN: cooling rate FR: vitesse de refroidissement [f]
หอระบายความร้อน[n. exp.] (hø rabāi kh) EN: cooling tower FR:
การทำให้เย็น[n. exp.] (kān thamhai) EN: cooling FR: réfrigération [f]
การเย็นตัว[n. exp.] (kān yen tūa) EN: cooling FR: refroidissement [m]
กฎการเย็นตัวของนิวตัน[n. exp.] (kot kān yen) EN: Newton's Law of Cooling FR: loi de refroidissement de Newton [f]
หม่อง[n.] (mǿng) EN: balm ; cooling ointment FR: baume [m]
ระบบระบายความร้อน[n. exp.] (rabop rabāi) EN: cooling system FR: système de refroidissement [m]
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ[n. exp.] (rabop rabāi) EN: air cooling system FR: système de refroidissement par air [m]
ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ[n. exp.] (rabop rabāi) EN: water cooling system FR: système de refroidissement par eau [m]
การทำให้เย็นยิ่ง[n. exp.] (kān thamhai) EN: subcooling FR:

cooling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umlaufkühlung {f}closed circuit cooling
Abkühlungsart {f}type of cooling
Einzugstraversenkühlung {f} [techn.]feed traverse cooling
Verrohrung {f} | kältetechnische Verrohrungpiping | cooling piping
Durchgangskühlwasserregler {m} [techn.]straight cooling water radiator
Abkühlung {f}cooling down; cool-off
Abkühlungsperiode {f}cooling off period
Kälteanlage {f}cooling device
Ladeluftkühlung {f}intercooling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cooling
Back to top