ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cool-headed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cool-headed*, -cool-headed-

cool-headed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cool-headed (adj.) สุขุม See also: สุภาพเยือกเย็น, นุ่มนวล Syn. calm, stable Ops. unstable, ill-tempered, hot tempered

cool-headed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷静[lěng jìng, ㄌㄥˇ ㄐㄧㄥˋ, 冷静 / 冷靜] calm; cool-headed

cool-headed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cool-headed
Back to top