ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

converging

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *converging*, -converging-

converging ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
converging (adj.) ซึ่งมาบรรจบกัน Syn. meeting
converging lens (n.) เลนส์นูน See also: กระจกนูน

converging ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇流[huì liú, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, 汇流 / 匯流] confluence; converging together

converging ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンチング[, hanchingu] (n) (1) hunting; (2) oscillatory behavior of a non-converging feedback loop (behaviour); (3) (abbr) (See ハンチング帽) hunting cap; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า converging
Back to top