ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

control the direction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *control the direction*, -control the direction-