ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

control oneself

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *control oneself*, -control oneself-

control oneself ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่มจิต (v.) control oneself See also: restrain one´s passion/oneself, suppress one´s feeling Syn. ข่มจิตข่มใจ, ข่มใจ, ข่มอารมณ์
ข่มจิตข่มใจ (v.) control oneself See also: restrain one´s passion/oneself, suppress one´s feeling Syn. ข่มใจ, ข่มอารมณ์
ข่มใจ (v.) control oneself See also: restrain one´s passion/oneself, suppress one´s feeling Syn. ข่มจิตข่มใจ, ข่มอารมณ์
ข่มใจ (v.) control oneself See also: suppress one´s emotion, restrain one´s desires, repress oneself Syn. สะกด, ข่มจิต, บังคับใจ
สะกดใจ (v.) control oneself See also: suppress one´s emotion, restrain one´s desires, repress oneself Syn. ข่มใจ, สะกด, ข่มจิต, บังคับใจ
หักอกหักใจ (v.) to control oneself See also: self-control, force oneself, restrain one´s feelings Syn. หักใจ, ห้ามใจ, ตัดใจ, ตัดอกตัดใจ

control oneself ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǎn, ㄌㄧㄢˇ, 歛] arrange; control oneself; gather
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, 歛] arrange; control oneself; gather

control oneself ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข่มอารมณ์[v. exp.] (khom ārom) EN: control one' s emotions ; control oneself FR:
ข่มใจ[v.] (khomjai) EN: control oneself ; calm down ; repress oneself ; restrain oneself FR: se contrôler
ข่มจิต[n. exp.] (khom jit) EN: control oneself FR:
ข่มจิตข่มใจ[v. exp.] (khom jit kh) EN: control oneself FR:
ควบคุมอารมณ์[v. exp.] (khūapkhum ā) EN: control oneself FR:
ควบคุมสติ[v. exp.] (khūapkhum s) EN: compose oneself ; come to one's senses ; control oneself ; restrain oneself FR:
ควบคุมตัวเอง[v. exp.] (khūapkhum t) EN: control oneself FR: se contrôler
กุมสติ[v. exp.] (kum sati) EN: control oneself FR:
อดใจ[v.] (otjai) EN: restrain oneself ; bear ; control oneself ; be patient FR: se retenir ; refréner
ระงับใจ[v. exp.] (ra-ngap jai) EN: restrain ; calm down ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control oneself FR: se calmer ; se contenir
สะกดใจ[v. exp.] (sakot jai) EN: control oneself ; suppress one's emotion ; restrain one's desires ; repress oneself FR: se retenir ; se contenir ; se contrôler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า control oneself
Back to top