ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contract the abdomen by expiration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contract the abdomen by expiration*, -contract the abdomen by expiration-