ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contents

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contents*, -contents-

contents ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contents (n.) ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้ Syn. limit
contents (n.) สาระสำคัญ See also: เนื้อหา Syn. theme, topic
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บัญชีเรื่อง (n.) table of contents See also: catalog, list, Syn. สารบาญ
บานแผนก (n.) table of contents See also: catalog, list, Syn. สารบาญ, บัญชีเรื่อง
สารบบ (n.) table of contents See also: content Syn. สารบับ, สารบัญ, สารบาญ
สารบัญ (n.) table of contents See also: content, index Syn. สารบาญ
สารบับ (n.) table of contents See also: content Syn. สารบัญ, สารบาญ
สารบาญ (n.) table of contents See also: content Syn. สารบัญ

contents ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目录[mù lù, ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ, 目录 / 目錄] catalog; table of contents; directory (on computer hard drive); list; contents
[mù, ㄇㄨˋ, 目] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title
篇目[piān mù, ㄆㄧㄢ ㄇㄨˋ, 篇目] table of contents

contents ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コアを吐く[コアをはく, koa wohaku] (exp,v5k) {comp} to dump core; to dump memory contents
開け広げる[あけひろげる, akehirogeru] (v1,vt) to open wide; to reveal hidden contents
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P)
不逞の輩[ふていのやから, futeinoyakara] (n) lawless people; gang; malcontents; recalcitrants
内容証明郵便[ないようしょうめいゆうびん, naiyoushoumeiyuubin] (n) contents-certified mail
名実[めいじつ, meijitsu] (n) in name and in reality; nominally and virtually; form and contents; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
内容オクテット[ないようオクテット, naiyou okutetto] contents octets
目次[もくじ, mokuji] table of contents
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
目次[もくじ, mokuji] Thai: สารบัญ English: table of contents

contents ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานแผนก[n.] (bānphanaēk) EN: table of contents ; catalog ; list FR: table des matières [f]
น้ำหนักเนื้อ[n. exp.] (nāmnak neūa) EN: weight of the contents FR:
เนื้อหากระบวนวิชา[n. exp.] (neūahā krab) EN: course contents FR:
เนื้อความ[n.] (neūakhwām) EN: meaning ; substance ; material ; contents ; text FR: contenu [m] ; substance [f]
ปริมาณสูงสุดที่รับได้[n. exp.] (parimān sūn) EN: capacity ; limit ; contents FR: capacité maximale [f]
สารบัญ ; สารบาญ[n.] (sāraban ; s) EN: table of contents ; content ; index FR: table des matières [f] ; sommaire [m] ; index [m]
สารบบ ; สารบับ[n.] (sārabop ; s) EN: roster ; register ; table of contents FR: registre [m]
ส่วนผสม[n.] (suanphasom) EN: ingredient ; composition ; component ; constituent ; contents FR: ingrédient [m] ; composant [m]
เทกระจาด[v.] (thēkrajāt) EN: overturn ; spill out all the contents of FR:
ถ้อยความ[n.] (thǿikhwām) EN: contents ; text ; wording ; statement FR: sens [m] ; signification [f]

contents ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hausratversicherung {f}household insurance; household contents insurance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contents
Back to top