ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contend with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contend with*, -contend with-

contend with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contend with (phrv.) แข่งขันกับ Syn. compete against
contend with (phrv.) ดิ้นรนต่อสู้กับ See also: ต่อสู้กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't want to have to contend with a sticky wicket.เหนียวประตู บนประตูตายค้างคาวก่อนเสมอ
You did not seriously think that a Hobbit could contend with the will of Sauron?ท่านคงไม่คิดนะว่าพวกฮ้อบบิทส์ จะต้านทานพลังของซอรอนได้
You must give this sword to Baegeuk, and make sure... he will use it to contend with King Daeso's tyranny.เจ้าก็จะต้องให้ดาบเล่มนี้กับแพกิอุก, และทำให้เขาเชื่อซะ เขาจะใช้มันต่อสู้กับกษัตริย์แทโซ
Well, He's had a lot to contend with in his time, too, you know.เขาก็มีผู้ท้าชิงอยู่เยอะในช่วงเวลาของเขาด้วย รู้ไหม
I'll have to contend with one or two enthusiastic wingmen.ฉันจะต้องขับเคี่ยวกับหนึ่งหรือ สองนักบินกระตือรือร้น
Contend, o lord, against those who contend with me;ต่อสู้ โอ้พระองค์ อีกครั้งแล้วที่มีผู้ที่จะต่อสู้กับข้า
How does the devil in you contend with the angel?เป็นปีศาจในคราบนางฟ้าได้ยังไง
Not just to end this insanity, but to contend with what comes next.ไม่ใช่แค่เพื่อยุติความบ้าคลั่งนี้ แต่เพื่อดิ้นรนต่อสู้กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไป
Epic, as in I'll have to contend with Jason's antics all weekend?งั้นเหรอ หมายถึง... ต้องอยู่ในกระท่อมของเจสันตลอดเนี่ยนะ
Sweetie, you've had a lot on your plate, and you and Walt have had a lot... so much to contend with.ที่รัก พี่มีเรื่องหนักใจตั้งมากมาย และพี่กับวอลท์มีปัญหามากมาย ที่ทำให้ต้องทะเลาะกัน
No. We have enough to contend with.เรายังมีอะไรไม่เพียงพอจะยืนยัน
I contend with.ที่ข้าต้องเผชิญยิ่งใหญ่แค่ไหน

contend with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, 周旋] mix with other people; socialize; deal with; contend with

contend with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
争い戦う[あらそいたたかう, arasoitatakau] (v5u) to fight with; to contend with
困難と闘う;困難と戦う[こんなんとたたかう, konnantotatakau] (v5u) to contend with difficulties

contend with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิ้นรนต่อสู้กับ[v. exp.] (dinron tøsū) EN: contend with FR:
ขับเคี่ยว[v.] (khapkhīo) EN: fight ; deal with ; contend with ; devote oneself to ; exert oneself to the utmost FR: lutter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contend with
Back to top