ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consider as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consider as*, -consider as-

consider as ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consider as (phrv.) คิดว่าเป็น See also: พิจารณาว่าเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please reconsider as the competition is starting soon.โปรดช่วยพิจารณาด้วยนะคะ เพราะการแข่งขันใกล้มาถึงแล้วค่ะ

consider as ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り放つ[きりはなつ, kirihanatsu] (v5t,vt) (1) to cut loose; to let loose; to cut off; to detach; to dismember; to cut in two; (2) to separate in thought; to consider as independent
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent
見なす(P);看做す;見做す[みなす, minasu] (v5s,vt) to consider as; to regard (as equivalent); to deem (as); to equate; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consider as
Back to top