ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consecrate to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consecrate to*, -consecrate to-

consecrate to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consecrate to (phrv.) อุทิศตัวให้กับพระเจ้า Syn. dedicate to
consecrate to (phrv.) อุทิศชีวิตให้ See also: เสียสละเพื่อ Syn. dedicate to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consecrate to
Back to top