ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cons

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cons*, -cons-

cons ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consanguine (adj.) ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน See also: ที่สัมพันธ์กันใกล้ชิด, ที่เกี่ยวข้องกัน Syn. ancestral, closely related
consanguineous (adj.) ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน See also: ที่สัมพันธ์กัน, ที่เกี่ยวข้องกัน Syn. ancestral, closely related
consanguinity (n.) ความมีสายเลือดเดียวกัน See also: ความสัมพันธ์ทางสายเลือดเดียวกัน Syn. lineage, strain
conscience (n.) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี Syn. moral sense, inner voice
conscience-stricken (adj.) ที่รู้สึกผิด Syn. guilt-ridden, remorseful
conscientious (adj.) ที่ทำด้วยความรู้สึกด้านดี See also: ที่ควบคุมด้วยความรู้สึกในด้านดี Syn. honest, scrupulous
conscientious objector (n.) ผู้ต่อสู้เพื่อสันติภาพ See also: ผู้รักสันติภาพ, ผู้รักความสงบ
conscientiously (adv.) ทางศีลธรรม Syn. truthfully
conscientiousness (n.) ความประณีต See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน Syn. pedantry
conscientiousness (n.) ความเจ้าระเบียบ See also: ความพิถีพิถัน
conscious (adj.) ที่ตระหนักได้
conscious (adj.) ที่รู้สึกตัว
conscious (adj.) ที่รู้สึกหรือคิดได้ Syn. aware, known Ops. unaware
consciously (adv.) อย่างพิจารณาแล้ว Syn. thoughtfully, intentionally
consciousness (n.) ความตระหนักรู้ Syn. awareness, cognizance
conscript (n.) ผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหาร Syn. draftee, inductee
conscript into (phrv.) เกณฑ์ทหาร See also: เกณฑ์ให้เข้าร่วมกองทัพ, บังคับ(ด้วยกฎหมาย)ให้เข้าร่วมกองทัพ
conscription (n.) การเกณฑ์ทหาร Syn. draft, muster
consecrate (vt.) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ Syn. sanctify Ops. desecrate, profane
consecrate (vt.) อุทิศตนให้กับ Syn. give, dedicate, commit
consecrate to (phrv.) อุทิศตัวให้กับพระเจ้า Syn. dedicate to
consecrate to (phrv.) อุทิศชีวิตให้ See also: เสียสละเพื่อ Syn. dedicate to
consecrated (adj.) ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า Syn. divine, ordained
consecration (n.) การอุทิศตน See also: การใช้เวลาส่วนใหญ่กับสิ่งที่ชอบ
consecution (n.) ลำดับของเหตุผล Syn. logical sequence, chain of reasoning
consecutive (adj.) ที่ต่อเนื่องตามลำดับ Syn. in order, in sequence
consecutively (adv.) อย่างค่อยๆ ไปทีละน้อย See also: อย่างค่อยๆ คืบหน้า Syn. gradually
consecutively (adv.) อย่างเป็นลำดับ See also: อย่างติดต่อกัน Syn. respectively
consecutively (adv.) เป็นอนุกรม See also: เป็นลำดับ, ต่อเนื่องกัน
consensual (adj.) ที่เห็นร่วมกัน See also: ที่ยอมรับร่วมกัน Syn. mutual consent
consensus (n.) ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ Syn. general agreement, accord, unison
consent (n.) การอนุญาต Syn. approval, permission
consent (vi.) ยอมรับ See also: เห็นด้วย
consent (vi.) ยอมให้ทำ See also: อนุญาต
consent to (phrv.) อนุญาตให้ See also: ยินยอมให้เกิดหรือมี Syn. agree to
consequence (n.) ตำแหน่งที่สำคัญ
consequence (n.) ผล See also: ผลลัพธ์, ผลสรุป Syn. effect, outcome
consequent (adj.) ที่เป็นผลที่ตามมา Syn. resulting, sequential
consequential (adj.) ที่เป็นผลกระทบ
consequential (adj.) สำคัญ Syn. important, significant
English-Thai: HOPE Dictionary
consanguineous(คอนแซงควิน'เนียส) adj. ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,ร่วมสายโลหิตเดียวกัน, Syn. consanguine
consanguinity(คอนแซงกวิน'นิที) n. การร่วมสายโลหิตเดียวกัน,การมีบรรพบุรุษเดียวกัน, Syn. kinship
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous,conscious
conscience-striken(คอน'เชินสทริค'เคิน) adj. ซึ่งมีจิตครอบงำด้วยความผิดหรือบาปที่ได้กระทำ
conscientious(คอน?ีเอน'เชิส) adj. ซึ่งควบคุมโดยสติรู้ผิดรู้ชอบ,รอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: conscientiousness n. ดูconscientious, Syn. honest
conscionable(คอน'ชะนะเบิล) adj. มีใจเที่ยงธรรม,มีสติรู้ผิดรู้ชอบ, See also: conscionableness n. ดูconscionable, Syn. conscientious
conscious(คอน'เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก,มีสติ,มีเจตนา,พิชาน, Syn. sensible,aware
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, Syn. knowledge
conscribe(คันสไครบ') {conscribed,conscribing,conscribes} vt. เกณฑ์,เกณฑ์ทหาร
conscript(คอน'สคริพทฺ) n. ทหารเกณฑ์,คนที่ถูกเกณฑ์. adj. ซึ่งถูกเกณฑ์. vt. (คันสริพทฺ')
conscription(คันสริพทฺ'เชิน) n. การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์, See also: conscriptionist n. ดูconscription, Syn. draft
consecrate(คอน'ซิเครท) vt.,n. (การ) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,อุทิศให้,อุทิศตัว., See also: consecratedness n. ดูconsecrat consecrator n. ดูconsecrat, Syn. bless,hallow
consecration(คอนซิเคร'เชิน) n. การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,การอุทิศตัวและบูชาพระเจ้า
consecution(คอนซิคิว'เชิน) n. การต่อเนื่องกัน,การเป็นไปตามลำดับ,การต่อเนื่องกันของเหตุผล
consecutive(คันเซค'คิวทิฟว) adj. ซึ่งต่อเนื่องกัน,ซึ่งตามกันมา,เป็นลำดับ, See also: consecutiveness n. ดูconsecutive, Syn. sequential ###A. interrupted
consensual(คันเซน'?วล) adj. เกี่ยวกับการเห็นชอบด้วยทั้งสองฝ่าย,เกี่ยวกับการกระทำที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจร่วมกัน
consensus(คันเซน'ซัส) n., (pl. -suses) ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ความคิดเห็นของส่วนใหญ่,มติมหาชน, Syn. unanimity
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
consentaneous(คอยเซนเท'เนียส) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,เป็นเอกฉันท์., See also: consentaneousness n. ดูconsentaneous consentaneity n. ดูconsentaneous
consentient(คันเซน'เชินทฺ) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,ซึ่งเห็นด้วย,
consequence(คอน'ซะเควินซฺ) n. ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง,ความสำคัญ -Phr. (in consequence ผลก็คือ), Syn. result,effect ###A. antecedent,cause
consequent(คอน'ซะเควินทฺ) adj. เป็นผลเนื่องมาแต่ n. ผลที่ตามมา,ผลที่เกิดขึ้น
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important,eventful
consequently(คอน'ซะเควินทฺลี) adv. ผลที่สุดก็คือ,เพราะฉะนั้น, Syn. hence,therefore -Conf. subsequently
conservable(คอนเซอฟ'วะเบิล) adj. ซึ่งเก็บรักษาไว้ได้,ซึ่งสงวนไว้ได้,ออมได้
conservation(คอนเซอเว'เชิน) n. การสงวน,การเก็บรักษาไว้,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
conservationist(คอนเซอเว'เชินนิสทฺ) นักอนุรักษ์ธรรมชาติ
conservatism(คันเซอ'วะทิสซึม) n. ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
conservator(คอน'เซอ เวเทอะ) n. ผู้พิทักษ์,ผู้ควบคุม
conservatory(คันเซอ'วะโทรี) n. ห้องกระจกสำหรับปลูกต้นไม้,โรงเรียนดนตรี,สถานที่เก็บรักษาของ. adj. เกี่ยวกับการเก็บรักษาหรือสงวน,เกี่ยวกับการดอง, Syn. greenhouse,conservatoire
conserve(คันเซิร์ฟว') {conserved,conserving,conserves} vt. สงวน,เก็บรักษา,ดองหรือกวน (ผลไม้) n. ของดอง (ผลไม้) ,ผลไม้กวน, Syn. preserve,
consider(คันซิด'เดอะ) {considered,considering,considers} vt. พิจารณา,ครุ่นคิด,คิด,คำนึงถึง, See also: considerer n. ดูconsider, Syn. examine,ponder
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large ###A. trifling
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา,เป็นที่นับถือ
considering(คันซิด'เดอริง) prep. เกี่ยวกับ,ในด้าน,เมื่อพิจารณาถึง. -adv. เมื่อพิจารณาถึงทุกสิ่งแล้ว
consign(คันไซน์') {consigned,consigning,consigns} vt. ส่งมอบ,มอบให้กับ,ส่ง (ของ) โดยทางเรือ vi. เห็นด้วย., See also: consignable adj. ดูconsign consignation n. ดูconsign
consignee(คันไซนี') n. ผู้ที่ของส่งถึง,ผู้รับของ
English-Thai: Nontri Dictionary
consanguinity(n) การอยู่ในตระกูลเดียวกัน
conscience(n) สติ,สติสัมปชัญญะ,ความรู้สึกผิดชอบ,คุณธรรม
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
conscribe(vt) เกณฑ์(ทหาร),กะเกณฑ์
conscript(adj) ที่ถูกเกณฑ์(ทหาร)
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์แรงงาน,การระดมพล
consecrate(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ถวาย,อุทิศ,ฉลอง
consecration(n) การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,การถวาย,การอุทิศ
consecutive(adj) เป็นลำดับ,ติดต่อกัน,ซึ่งต่อเนื่องมา,ซึ่งตามกันมา
consensus(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเห็นส่วนใหญ่,มติมหาชน,เอกฉันท์
consent(n) ความเห็นชอบ,การอนุมัติ,ความยินยอม
consequence(n) ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง,ความสำคัญ
consequent(adj) เป็นผลลัพธ์,เป็นผลเนื่องมาจาก
consequential(adj) เกี่ยวกับผลลัพธ์,ที่สืบเนื่องมา,ที่สำคัญ
consequently(adv) เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,ผลที่สุดก็คือ
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
conservationist(n) นักอนุรักษ์
conservatism(n) ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
conservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งอนุรักษ์เอาไว้,ซึ่งรักษาไว้
conservator(n) ผู้ควบคุม,ผู้พิทักษ์,ผู้รักษา
conservatory(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก,โรงเรียนสอนดนตรี
conserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้แช่อิ่ม,ผลไม้ดอง,ของดอง
consider(vt) คิด,คำนึงถึง,นึกถึง,พิจารณา,สนใจ
considerable(adj) มาก,มากมาย,สำคัญ,น่าพิจารณา
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
considering(pre) เมื่อพิจารณาถึง,เกี่ยวกับในด้าน
consign(vt) ส่งให้,ส่งของ,ส่งมอบ
consignment(n) สิ่งที่ส่งไป,การส่งมอบ,การส่งของ
consist(vi) ประกอบขึ้นด้วย,กอปรขึ้นด้วย,เกิดจาก
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistent(adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ
consistory(n) สภาศาสนา,ศาลศาสนา,คณะสงฆ์
consolation(n) การปลอบใจ,การปลอบโยน,การปลอบขวัญ
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
consolidate(vt) รวบรวม,ทำให้มั่นคงขึ้น,ทำให้แข็งแรง
consolidation(n) การรวบรวม,การรวมบริษัท
consonance(n) ความคล้องจองกัน,ความเข้ากัน,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consanguineous marriageการสมรสระหว่างผู้ร่วมสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
consanguinityการร่วมสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conscienceมโนธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
conscientious objectorผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consciousnessความรู้สึกตัว, การรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conscriptionการเกณฑ์ทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consecutive numberจำนวนถัดไป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
consensual reflex; reflex, crossed; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consensus at idem (L.); consensus in idem (L.)การเห็นพ้องต้องกันของคู่กรณี (ในสาระสำคัญของสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequentอนุบท, ข้อตาม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential amendmentการแปรญัตติต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservationการอนุรักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservatismคติอนุรักษ์, อนุรักษนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservativeเชิงอนุรักษนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservatorผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง (ที่ศาลตั้ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
considerationค่าต่างตอบแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignationการวางทรัพย์ไว้กับฝ่ายที่สาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignment๑. การตราส่งสินค้า๒. การฝากขายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consistency๑. ความกลมกลืนกัน๒. ความคงเส้นคงวา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
consistent equationsสมการต้องกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
console๑. ส่วนเฝ้าคุม๒. จอเฝ้าคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
consolidated fundกองทุนรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consolidationการรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consonanceการซ้ำเสียงพยัญชนะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
consonantพยัญชนะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
consort; conjointsคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consortium๑. สิทธิของคู่สมรส (ก. แพ่ง)๒. สหพันธ์ธุรกิจการเงิน (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conspecificชนิดเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conspiracyการคบคิด (เพื่อกระทำผิดกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conspiratorial theoryทฤษฎีสมคบกันรวบอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constableเจ้าหน้าที่ตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constabularyกองกำลังตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constant๑. คงตัว๒. ค่าคงตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
constituencyเขตเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constituent assemblyสภาร่างรัฐธรรมนูญ [ดู constitutional convention] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitution๑. สังขาร, การปรุงแต่ง๒. ภาวะร่างกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional amendmentการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitutional lawกฎหมายรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional monarchyระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consanguinityการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเครือญาติ [TU Subject Heading]
Conscienceสัมมาสติยับยั้ง,มโนธรรม,หิริโอตตัปปะ,คุณธรรม [การแพทย์]
Conscientious objectionการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ขัดต่อมโนธรรม [TU Subject Heading]
Consciousจิตสำนึก [การแพทย์]
Consciousnessพิชาน [TU Subject Heading]
Conscript laborแรงงานเกณฑ์ [TU Subject Heading]
consensusฉันทามติ
Consent (Law)ความยินยอม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Consequencesคุณลักษณะของผลที่ได้ [การแพทย์]
Conservationการอนุรักษ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Conservationistsนักอนุรักษ์ [TU Subject Heading]
Conservatismอนุรักษ์นิยม [เศรษฐศาสตร์]
Conservativeอนุรักษ์นิยม,อนุรักษ์ [การแพทย์]
Conservatories of musicการอนุรักษ์ดนตรี [TU Subject Heading]
Conserved Plant พืชอนุรักษ์ พืชชนิดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]
Considerationการพิจารณา [การแพทย์]
Consigneeผู้รับฝากขาย [การบัญชี]
Consignmentการฝากขาย [การบัญชี]
Consignorผู้ฝากขาย [การบัญชี]
Consistantคงเส้นคงวา [การแพทย์]
Consistency การยึดตัว สมบัติของดินซึ่งมีผลมาจากการเกาะยึดกันเอง (cohesion) และการเกาะยึดวัตถุอื่น (adhesion) ของอนุภาคดิน การยืดตัวของดินผันแปรได้ตามระดับความชื้น วัดได้ด้วยการตรวจสอบความง่ายของการแตกหัก (rupture) หรือเปลี่ยนรูป (deformation) ของก้อนดิน [สิ่งแวดล้อม]
Consolidateการเก็บรวบรวมความจำ [การแพทย์]
Consolidationการรวมกิจการ [การบัญชี]
Consommeคอนซอมแม่ [การแพทย์]
Consonantsพยัญชนะ [TU Subject Heading]
Conspiracyการสมคบ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Constancy of Shapeการจำรูปร่างของสิ่งที่เห็นครั้งแรก [การแพทย์]
Constantอย่างติดต่อกันไป,มีมาตลอด,คงที่,ค่าคงที่ [การแพทย์]
constellationกลุ่มดาว, กลุ่มของดาวฤกษ์ที่ปรากฏในท้องฟ้า เคลื่อนที่ไปพร้อมกันเป็นกลุ่ม ๆ เช่นกลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวเต่า เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Constipationท้องผูก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Constituents, Abnormalองค์ประกอบที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Constitutionตราสารจัดตั้ง [TU Subject Heading]
Constitutionalภาวะทางสรีรวิทยา,ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน [การแพทย์]
Constitutional courtsศาลรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Constitutional lawกฎหมายรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Constrainถังน้ำ [การแพทย์]
constraintปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี, สิ่งที่ทำให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีเกิดการติดขัด หรือสิ่งที่จำกัดขอบเขตการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เช่น ข้อจำกัดด้านเงินทุน เวลา ความรู้ กฎข้อบังคับ สภาพอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Constrictหดตัวเล็กลง [การแพทย์]
Constrictionส่วนคอด,การบีบรัด,รอยคอด,การหด,อารมณ์ถูกบีบรัด,แคบ,บีบบังคับตนเอง,การคอด [การแพทย์]
Constructed wetlandsบึงประดิษฐ์ระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นเลียนแบบบึงธรรมชาติมีระดับน้ำไม่ลึกนัก และปลูกพืชน้ำ เช่น กก แฝก บัว ธูปฤาษี และจอก แหน ไว้เป็นปัจจัยหนึ่งในการบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความละอายบาป (n.) conscience See also: shame of sins, sense of shame, sense of right or wrong Syn. ความเกรงกลัวบาป
ความเกรงกลัวบาป (n.) conscience See also: shame of sins, sense of shame, sense of right or wrong Syn. ความละอายบาป
มโนธรรม (n.) conscience
หิริโอตตัปปะ (n.) conscience See also: shame of sins, sense of shame, sense of right or wrong Syn. ความละอายบาป, ความเกรงกลัวบาป
จิตสำนึก (n.) conscious
การตระหนัก (n.) consciousness See also: awareness, recognition Syn. ความระลึก, การรู้ตัว, การรู้สึก
การรู้ตัว (n.) consciousness See also: awareness, recognition Syn. ความระลึก, การรู้สึก, การตระหนัก
การรู้สึก (n.) consciousness See also: awareness, recognition Syn. ความระลึก, การรู้ตัว, การตระหนัก
การรู้สึก (n.) consciousness See also: penitence, contrition, repentance, awareness, appreciation, perception, realization (of one´s error)
การสำนึก (n.) consciousness See also: penitence, contrition, repentance, awareness, appreciation, perception, realization (of one´s error) Syn. การรู้สึก
ความระลึก (n.) consciousness See also: awareness, recognition Syn. การรู้ตัว, การรู้สึก, การตระหนัก
ความสำนึก (n.) consciousness See also: awareness, recognition Syn. ความระลึก, การรู้ตัว, การรู้สึก, การตระหนัก
พิชาน (n.) consciousness
สติ (n.) consciousness See also: sense, mind Syn. สำนึก
สติสัมปชัญญะ (n.) consciousness See also: awareness, cognizance, knowingness Syn. สติ
สมปฤดี (n.) consciousness Syn. สมประดี, สมปฤๅดี
สมปฤๅดี (n.) consciousness Syn. สมปฤดี, สมประดี
สมฤดี (n.) consciousness Syn. สมปฤดี, สมประดี, สมปฤๅดี
สัมปชัญญะ (n.) consciousness See also: awareness, cognizance, knowingness Syn. สติ, สติสัมปชัญญะ
ทหารเกณฑ์ (n.) conscript
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He took a long moment to consider itเขาใช้เวลานานชั่วขณะหนึ่งในการพิจารณามัน
We have to consider the possibilityพวกเราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้
I can accept constructive criticismฉันสามารถยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ได้
They employed him as a consultantพวกเขาจ้างเขาเป็นที่ปรึกษา
I constantly tried new methodsฉันลองวิธีใหม่ๆ อยู่เรื่อย
I wish to meet him before I consent to marryฉันปรารถนาที่จะพบเขาก่อนที่จะยินยอมแต่งงาน
I asked her to come here to consult on the caseฉันขอให้เธอมาที่นี่เพื่อให้คำปรึกษาในคดีนี้
You have no idea of consequences of your actions, do you?นี่เธอไม่รู้เลยหรือว่าผลการกระทำของเธอจะออกมาเป็นอย่างไร?
He's always thoughtful and considerate towards meเขาเอื้ออาทรและใส่ใจกับฉันเสมอ
If you consider me a friend, tell me your problemsถ้านายเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนแล้วล่ะก็ บอกปัญหาของนายมา
Try considering my situation a little bit!พยายามคิดถึงสถานการณ์ของฉันสักนิดหนึ่งด้วย
He's a very inconsiderate guyเขาเป็นคนที่ไม่คำนึงถึงคนอื่นเอามากๆ
But she's a very considerate personแต่เธอเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น

cons ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 断 / 斷] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge
自罪[zì zuì, ㄗˋ ㄗㄨㄟˋ, 自罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪); conscious sin
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ˊ, 步步为营 / 步步為營] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, 顾问 / 顧問] adviser; consultant
亲缘[qīn yuán, ㄑㄧㄣ ㄩㄢˊ, 亲缘 / 親緣] affinity; family relationship; consanguinity
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
昧心[mèi xīn, ㄇㄟˋ ㄒㄧㄣ, 昧心] against one's conscience
前鼻音[qián bí yīn, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˊ , 前鼻音] alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge
平舌音[píng shé yīn, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄜˊ , 平舌音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
舌尖前音[shé jiān qián yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ , 舌尖前音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
[cháng, ㄔㄤˊ, 常] always; ever; often; frequently; common; general; constant; surname Chang
使领官员[shǐ lǐng guān yuán, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 使领官员 / 使領官員] ambassador and consul; diplomat
仙女座[xiān nǚ zuò, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, 仙女座] Andromeda (constellation)
仙女星座[xiān nǚ xīng zuò, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ, 仙女星座] Andromeda constellation (galaxy) M31
[shǔ, ㄕㄨˇ, 属 / 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute
庖牺氏[Páo xī shī, ㄆㄠˊ ㄒㄧ ㄕ, 庖牺氏 / 庖犧氏] another name for Fu Xi 伏羲, consort of Nu:wa 女媧
反共[fǎn gòng, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ, 反共] anti-communist (often considered criminal)
舌尖音[shé jiān yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ , 舌尖音] apical consonant (produced with the tip of the tongue, i.e. d or t)
宝瓶座[Bǎo píng zuò, ㄅㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 宝瓶座 / 寶瓶座] Aquarius (constellation and sign of the zodiac); also called 水瓶座
水瓶座[Shuǐ píng zuò, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 水瓶座] Aquarius (constellation and sign of the zodiac); variant of 寶瓶座|宝瓶座
天鹰座[tiān yīng zuò, ㄊㄧㄢ ㄗㄨㄛˋ, 天鹰座 / 天鷹座] Aquila (constellation)
天舟座[tiān zhōu zuò, ㄊㄧㄢ ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ, 天舟座] Argo (constellation, now divided into Carina 船底座 and Puppis 船尾座)
人造语言[rén zào yǔ yán, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 人造语言 / 人造語言] artificial language; constructed language
随意[suí yì, ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 随意 / 隨意] as one wishes; according to one's wishes; at will; voluntary; conscious
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, 地道] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious
察觉[chá jué, ㄔㄚˊ ㄐㄩㄝˊ, 察觉 / 察覺] aware; conscious
青龙[qīng lóng, ㄑㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, 青龙 / 青龍] Azure Dragon (Chinese constellation)
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, 伴侣号 / 伴侶號] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang
[yú, ㄩˊ, 旟] banner with falcons; mussed up hair
双唇音[shuāng chún yīn, ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄣˊ , 双唇音 / 雙唇音] bilabial consonant (b or p)
[dú, ㄉㄨˊ, 黩 / 黷] blacken; constantly; to insult
蚺蛇[rán shé, ㄖㄢˊ ㄕㄜˊ, 蚺蛇] boa constrictor
蟒蛇[mǎng shé, ㄇㄤˇ ㄕㄜˊ, 蟒蛇] boa constrictor
牧夫座[mù fū zuò, ㄇㄨˋ ㄈㄨ ㄗㄨㄛˋ, 牧夫座 / 牧伕座] Boötes (constellation)
两厢情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 两厢情愿 / 兩廂情願] both sides are willing; by mutual consent
两相情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 两相情愿 / 兩相情願] both sides are willing; by mutual consent

cons ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
秤にかける;計りにかける(iK)[はかりにかける, hakarinikakeru] (exp,v1) (1) to weigh on a scale; (2) to weigh up options; to compare pros and cons
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada)
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution)
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option
アステリズム[, asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation)
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] (n) {comp} address constant
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] (n) {comp} address constant literal
アボガドロ定数[アボガドロていすう, abogadoro teisuu] (n) Avogadro's constant; Avogadro's number
アボガドロ数[アボガドロすう, abogadoro suu] (n) (obs) (See アボガドロ定数) Avogadro's number; Avogadro's constant
アルクトゥルス;アルクトゥールス[, arukutourusu ; arukutou-rusu] (n) Arcturus (star in the constellation Bootes)
アルタイル[, arutairu] (n) Altair (star in the constellation Aquila)
アルデバラン[, arudebaran] (n) Aldebaran (star in the constellation Taurus)
アンドロメダ座[アンドロメダざ, andoromeda za] (n) (constellation) Andromeda
イーホームズ[, i-ho-muzu] (n) eHomes (Japanese construction certification company)
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
いっかくじゅう座;一角獣座[いっかくじゅうざ, ikkakujuuza] (n) (constellation) Monoceros
インコンシステンシー[, inkonshisutenshi-] (n) inconsistency
インフォームドコンセント[, info-mudokonsento] (n) informed consent
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions)
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation
エネルギー保存の法則[エネルギーほぞんのほうそく, enerugi-hozonnohousoku] (n) law of conservation of energy
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
オスマン帝国憲法[オスマンていこくけんぽう, osuman teikokukenpou] (n) First Turkish (Ottoman) Constitution
オンライン利用者[オンラインりようしゃ, onrain riyousha] (n) {comp} online consumers
カナダ進歩保守党[カナダしんぽほしゅとう, kanada shinpohoshutou] (n) Progressive Conservative Party of Canada
かみのけ座[かみのけざ, kaminokeza] (n) (constellation) Coma Berenices
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P)
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P)
きょしちょう座;巨嘴鳥座[きょしちょうざ, kyoshichouza] (n) Tucana (constellation); the Toucan
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior)
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
コンシューマー[こんしゅーまー, konshu-ma-] Consumer
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate
コンストラクト[こんすとらくと, konsutorakuto] construct
コンソーシアム[こんそーしあむ, konso-shiamu] consortium
コンソーティアム[こんそーていあむ, konso-teiamu] consortium
コンソール[こんそーる, konso-ru] console
コンソールポート[こんそーるぽーと, konso-rupo-to] console port
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization
データ整合性[データせいごうせい, de-ta seigousei] data consistency
データ群[データぐん, de-ta gun] data aggregate, data constellation
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint
フラット制約集号[フラットせいやくしゆうごう, furatto seiyakushiyuugou] flat constraint set
ユニコードコンソーシアム[ゆにこーどこんそーしあむ, yuniko-dokonso-shiamu] Unicode Consortium
ループ構成体[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] loop construct
一定ビットレート[いっていビットレート, ittei bittore-to] constant bit rate
二段構成[にだんこうせい, nidankousei] two stage construction
低消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption
作成中[さくせいちゅう, sakuseichuu] under construction
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping
分岐構成体[ぶんぎこうせいたい, bungikouseitai] branch construct
制御卓[せいぎょたく, seigyotaku] (operator) console
制約[せいやく, seiyaku] constraints
制約条件[せいやくじょうけん, seiyakujouken] constraint
制約集号[せいやくしゆうごう, seiyakushiyuugou] constraint set
制約集合[せいやくしゅうごう, seiyakushuugou] constraint set
固定ビットレート[こていビットレート, kotei bittore-to] constant bit rate (CBR)
固定字送り[こていじおくり, koteijiokuri] constant spacing
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction
定数[ていすう, teisuu] constant, literal
定数式[ていすうしき, teisuushiki] constant expression
定数機能[ていすうきのう, teisuukinou] constant function
定数表現[ていすうひょうげん, teisuuhyougen] literal constant
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply
実行構文[じっこうこうぶん, jikkoukoubun] executable construct
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合意[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character
工作[こうさく, kousaku] Thai: การสร้าง English: construction
相談[そうだん, soudan] Thai: การปรึกษา English: consultation (vs)
良心[りょうしん, ryoushin] Thai: สำนึกที่ดี English: conscience
領事館[りょうじかん, ryoujikan] Thai: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน English: consulate

cons ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั่งน้ำหนักผลได้ผลเสีย[xp] (chang nāmna) EN: weigh the pros and cons FR: peser le pour et le contre
ข้อดีและข้อเสีย[n. exp.] (khødī lae k) EN: pros and cons FR: avantages et désavantages [mpl]
ผลได้ผลเสีย[n. exp.] (phondāi pho) EN: advantages and disadvantages ; upsides and downsides ; pros and cons FR: le pour et le contre
ส่วนได้ส่วนเสีย[n.] (suandāisuan) EN: the pros and cons ; gain and loss ; participatory interest FR:
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿn) EN: canned food ; tinned foods FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn j) EN: hearty meal FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin FR: pardon [m]
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpre) EN: adviser ; counsellor FR: conseiller [m]
อาการท้องผูก[n. exp.] (ākān thøngp) EN: constipation FR: constipation [f]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house ; plant ; terminal FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; building [m] (anglic.) ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; terminal [m] ; salle [f]
อาคารอัจฉริยะ[n. exp.] (ākhān atcha) EN: intelligent building FR: construction intelligente [f]
อาคารไม้[n. exp.] (ākhān māi) EN: FR: construction en bois [f]
อาครหายณี[n. prop.] (Ākhrahāyanī) EN: [name of a constellation] FR:
อักโข[adj.] (akkhō) EN: plentiful ; many ; considerable ; a host of ; legion of FR:
อัครชายา[n.] (akkhrachāyā) EN: one of the principal consorts of the king ; queen consort ; first wife ; head consort FR:
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter of alphabet ; letter ; alphabet FR: lettre de l'alphabet [f] ; lettre [f] ; consonne [f] ; caractère alphabétique [m] ; caractère [m] ; alphabet [m]
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: middle tone consonant ; medium tone consonant ; middle-class letters FR: consonne moyenne [f]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām m) EN: FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: high-level consonant ; high-class letter FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high consonant ; high-class letter FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant FR: consonne basse [f]
อล่างฉ่าง[adj.] (alāngchāng) EN: exposed ; conspicuous FR:
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer FR: conseiller du roi [m]
อำนาจตามรัฐธรรมนูญ[n. exp.] (amnāt tām r) EN: constitutional scope FR:
อำรุง[v.] (amrung) EN: maintain ; keep up ; care for FR: conserver ; maintenir
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region ; vicinage ; surrounding area ; bounds FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged FR:
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุปัสนา[n.] (anupatsanā) EN: consideration FR: considération [f]
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest FR: conservation de la forêt [f]
อนุรักษ-[pref.] (anuraksa-) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษนิยม = อนุรักษ์นิยม[n.] (anuraksaniy) EN: conservatism FR: conservatisme [m]
อนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (anurak tham) EN: nature conservation FR: conservation de la nature [f]
อนุสติ[n.] (anutsati = ) EN: recollection ; reflection ; constant mindfulness FR:
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer

cons ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwägungsergebnis {n}outcome of consideration
Flugzeugbau {m}aircraft construction
Alkoholkonsum {m}consumption of alcohol
Tierschutz {m}protection of animals; animal protection; conservation
Ansichtssendung {f}consignment on approval
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Schrägbalken {m} [constr.]bend sinister
Benzinverbrauch {m}fuel consumption
Berater {m}consulter
Beständigkeit {f}constancy
Körperbewusstsein {f}body consciousness
Konsole {f}console; bracket
Versuchsaufbau {m}breadboard construction
Bauausführung {f}building construction; execution of construction work
Beratungsfirma {f}business consultancy
Kalorienverbrauch {m}calorie consumption; energy consumption
Raubbau {m}careless working; unconsidered exhaustion
Polizeipräsident {m}Chief Constable; Chief of Police [Am.]
Bauschild {n}construction sign
Klassenbewusstsein {n}class consciousness
Reinraumausführungsprotokoll {n}clean construction protocol
Sammelgüter {pl}collective consignment
Gewissen {n} | ein schlechtes Gewissen (wegen)conscience | a guilty conscience (about)
reuevoll {adj}conscience-stricken
Kriegsdienstverweigerer {m}conscientious objector
Wehrdienstverweigerer {m}conscientious objector
gewissenhaft {adj} | gewissenhafter | am gewissenhaftestenconscientious | more conscientious | most conscientious
bei Bewusstsein; bewusst {adj}conscious (of)
Bewusstsein {n} | das Bewusstsein wiedererlangenconsciousness | to recover consciousness
Ichbewusstsein {n}consciousness of self
Folgesatz {m}consecutive clause
fortlaufende Nummerierung {f}consecutive numbering
Drehimpulserhaltung {f} [phys.]conservation of angular momentum
Energieerhaltung {f}conservation of energy; energy conservation
Impulserhaltung {f}conservation of linear momentum
Impulserhaltungssatz {m}conservation of momentum
Tierschutzgesellschaft {f}conservation society
konservativ {adj} | konservativer | am konservativstenconservative | more conservative | most conservative
beachtlich; erheblich; beträchtlich; stattlich; erklecklich {adj} | beachtlicher | am beachtlichstenconsiderable | more considerable | most considerable
Berücksichtigung {f} | unter Berücksichtigung von | unter Berücksichtigung; anbetracht | unter Berücksichtigung des Allgemeinwohlsconsideration | in consideration of | considering | in due consideration of general public interest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cons
Back to top