ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conform to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conform to*, -conform to-

conform to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conform to (phrv.) สอดคล้องกับ See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ Syn. comply with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สอดคล้อง (v.) conform to See also: tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with Syn. พ้อง, ประสาน Ops. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง
เข้าแบบ (v.) conform to specification See also: conform to the pattern, conform to convention Syn. เข้าแบบเข้าแผน
เข้าแบบเข้าแผน (v.) conform to specification See also: conform to the pattern, conform to convention
แตกแถว (v.) not conform to See also: not follow, not obey, be a nonconformist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can conform to what other people expect or you can--เธอจะทำตามที่คนทั่วไปคาดหวัง หรือเธอจะ...
I'm attempting to conform to the predicted future as closely as I can while still allowing for the possibility that we both might live.ผมต้องปรับให้สอดคล้องกับอนาคต ที่ถูกพยากรณ์เอาไว้แล้ว ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ผมทำได้ ในขณะที่ปล่อยให้เกิดความเป็นไปได้ ที่เราทั้งคู่ จะรอดชีวิต
And to them, you are the heretic loathe to conform to our ways.สำหรับพวกเขา นายคือคนนอกรีต ที่ไม่ชอบทำตามวิถีของเรา
Well, then maybe I'll throw my own dance, one that doesn't conform to your oppressive gender norms.งั้นฉันจะจัดงานเต้นรำของฉันเอง เป็นงานที่ไม่กดขี่ทางเพศ แบบของคุณ
Expressing an idea that didn't conform to traditional belief could land you in deep trouble.ของบุคคลทุก การแสดงความคิดที่ว่าไม่ สอดคล้องกับความเชื่อดั้งเดิม สามารถที่ดินคุณในปัญหาลึก

conform to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不合[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不合] not conform to; be unsuited to; be out of keeping with; should not; ought out
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle
不符[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不符] inconsistent; not in agreement with; not agree or tally with; not conform to

conform to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
己に克ち礼に復る[おのれにかちれいにかえる, onorenikachireinikaeru] (exp) (arch) (See 克己復礼) act with restraint and conform to the ways of etiquette
法に適う[ほうにかなう, hounikanau] (exp,v5u) to conform to the rules of etiquette
則る[のっとる, nottoru] (v5r,vi) to conform to; to be in accordance with; to follow (rule, tradition, example, etc.)
即す[そくす, sokusu] (v5s,vi) (See 即する) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on
即する(P);則する[そくする, sokusuru] (vs-s,vi) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on; (P)
準ずる[じゅんずる, junzuru] (vz,vi) (See 準じる) to apply correspondingly; to correspond to; to be proportionate to; to conform to; (P)

conform to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้ามาตรฐาน[v.] (khao māttra) EN: conform to the standard ; appropriate FR:
สอดคล้องต้องกัน[v. exp.] (søtkhløng t) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conform to
Back to top