ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confide to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confide to*, -confide to-

confide to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confide to (phrv.) มอบความไว้วางใจให้กับ See also: มอบหมายให้, ส่งมอบให้ Syn. commit to, consign to
confide to (phrv.) บอกความลับกับ See also: เผยความลับกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confide to
Back to top