ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

condensed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *condensed*, -condensed-

condensed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
condensed milk (n.) นมข้นหวาน
English-Thai: HOPE Dictionary
condensed milkn. นมข้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condensed milkนมข้นหวาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นมข้นหวาน (n.) sweetened condensed milk Syn. นมข้น
นพนิต (n.) condensed cheese See also: clarified butter Syn. เนยข้น
เนยข้น (n.) condensed cheese See also: clarified butter
นมข้น (n.) condensed milk

condensed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝聚态[níng jù tài, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄊㄞˋ, 凝聚态 / 凝聚態] condensed matter (phys.)
固体热容激光器[gù tǐ rè róng jī guāng qì, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄖㄜˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, 固体热容激光器 / 固體熱容激光器] solid state hot condensed laser (SSHCL)
凝练[níng liàn, ㄋㄧㄥˊ ㄌㄧㄢˋ, 凝练 / 凝練] concise; compact; condensed

condensed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンデンスミルク[, kondensumiruku] (n) condensed milk
加糖練乳[かとうれんにゅう, katourennyuu] (n) sweetened condensed milk
練乳;煉乳;れん乳[れんにゅう, rennyuu] (n) condensed milk

condensed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
นวนิต[n.] (nawanit) EN: condensed cheese ; ghee FR:
งบการเงินอย่างย่อ[n. exp.] (ngop kānngo) EN: condensed financial statement FR:
เนยข้น[n. exp.] (noēi khon) EN: condensed cheese FR:
นมข้น[n.] (nomkhon) EN: condensed milk ; thick milk ; evaporated milk FR: lait concentré [m]
นมข้นหวาน[n. exp.] (nomkhon wān) EN: sweetened condensed milk FR: lait concentré sucré [m]
นมข้นหวานคืนรูป[n. exp.] (nomkhon wān) EN: reconstituted sweetened condensed milk FR:
นพนิต[n.] (nopphanit) EN: condensed cheese ; ghee FR:
ย่อ[adj.] (yø) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed FR: bref
ย่นย่อ[adj.] (yonyø) EN: condensed ; abridged FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า condensed
Back to top