ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complain of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complain of*, -complain of-

complain of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complain of (phrv.) บ่น See also: ต่อว่า Syn. complain about
complain of (phrv.) เป็นทุกข์เพราะ See also: ทุกข์ทรทานจาก Syn. suffer from

complain of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
暑がる[あつがる, atsugaru] (v5r,vi) to complain of the heat; to feel the heat
痒がる[かゆがる, kayugaru] (v5r) to complain of itching
痛がる[いたがる, itagaru] (v5r,vi) (See がる,痛い) to be in pain (referring to others); to complain of pain
苦しがる[くるしがる, kurushigaru] (v5r) to suffer; to complain of a pain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complain of
Back to top