ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commute from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commute from*, -commute from-

commute from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commute from (phrv.) เดินทางจาก (จากบ้านในแต่ละวัน) Syn. commute into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First of all, I know getting here was the commute from hell.แรกของทุก ฉันรู้ว่าได้รับที่นี่ คือการเดินทางจากนรก
I told them to let me commute from Aunt Katsushika's place, but... they told me I couldn't do it until I was older...ฉันบอกพ่อกับแม่ให้ฉันย้ายไปอยู่ที่บ้านป้าคัทสึชิกะ แต่... พ่อกับแม่บอกว่าไม่ยอมจนกว่าฉันจะโตกว่านี้
I could commute from here and...ฉันสามารถโอนย้ายจากที่นี่ได้และ...
C- commute from Tibet to j.F.K.?ต ติดต่อ จากทิเบตมาj.F.Kอะนะ?
She can go somewhere she can commute from here.ทำไมลูกอยากไปมหาลัยมี่พ่อไม่รู้จัก
Look, you're here every day, so why not just save yourself the commute from your friends' couches?ฟังนะ ลูกมาที่นี่ทุกวัน ทำไมลูกถึงไม่ลดระยะการเดินทาง จากโซฟาของเพื่อนลูกล่ะ?
I can't commute from Boston every day until he turns 18.ผมไปมาจากบอสตันทุกวัน จนเขา 18ไม่ได้
Maybe you could even move back and telecommute from here.คุณอาจจะได้ย้ายกลับมาทำงานผ่านสายที่นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commute from
Back to top