ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commonness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commonness*, -commonness-

commonness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commonness (n.) การขาดรสนิยม See also: ความธรรมดา Syn. grossness, vulgarity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commonness
Back to top