ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

common sense

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *common sense*, -common sense-

common sense ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
common sense (n.) การตัดสินแบบพื้นๆ See also: การใช้ความคิดตัดสินเบื้องต้น
English-Thai: HOPE Dictionary
common sensen. สามัญสำนึก, See also: commonsensical adj. ดูcommon sense commonsensible adj. ดูcommon sense, Syn. judgment -Conf. commonsense
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สามัญสำนึก (n.) common sense Syn. สำนึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What good would common sense for it doWhat good would common sense for it do
It's common sense of history.เป็นเรื่องที่รู้กันมานานแล้วว่า
That was the moment the man who always used situation, timing, common sense or appearances as an excuse was first able to break out of his shell.เป็นครั้งแรกที่ผู้ชายที่มักใช้สถานการณ์ เวลา สามัญสำนึก หรือภาพลักษณ์ภายนอกแทนข้อแก้ตัวอย่างเขา สามารถทำลายกำแพงได้เร็จ
It's common sense to avoid densely populated areas.คนที่เขามีสติดี ต้องรู้จักหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่นชุกชม
If you are born that blessed you should shut up and live your lives gratefully, and some one like you who has no common sense is the successor of the Shinhwa Group is a public nuisance to the nation!ถ้าพวกนายมีโชคที่ได้เกิดมา พวกนายควรหุบปากและอยู่อย่างรู้สึกขอบคุณสิ และบางคนที่เหมือนพวกนาย เป็นพวกไม่มีสามัญสำนึก เป็นทายาทของกลุ่มชินฮวา คอยก่อกวนความรำคาญให้กับคนอื่น
It's a common sense to squat like this to prevent the pants from falling.มันเป็นสัญชาตญาณที่ต้องย่อตัวลงแบบนี้ เพื่อกันไม่ให้กางเกงหล่น
Even if I said yes, common sense should've told you I didn't mean it.แม้ฉันบอกว่าจะไป สามัญสำนึกน่าจะบอกคุณว่า ฉันไม่ได้จริงจัง
Oky doky then. If there's any common sense in the design of the enemy's shipโอเคซิกาแล็ต มีที่เหมาะเหม๋งดอดตีท้ายครัวข้าศึกอยู่ที่เดียว
Morgan, sometimes when it comes to family common sense and procedure go out the window.มอร์แกน... บางครั้งเมื่อเป็นเรื่องของครอบครัว สามัญสำนึกและวิธีตามแบบแผน ก็ถูกโยนทิ้ง
Segregation and unfairness is the common sense for your people.การแบ่งแยกและความอยุติธรรมคือสามัญสำนึกของนาย
Just use your common sense to...ก่อนอื่น คุณก็ทำเหมือนที่คุณเคยทำ
Their idea of common sense really is different than ours.ไลฟ์สไตล์ของเราต่างกันจริงๆ

common sense ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
常理[cháng lǐ, ㄔㄤˊ ㄌㄧˇ, 常理] common sense; conventional reasoning and morals
常识[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, 常识 / 常識] common sense; general knowledge

common sense ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コモンセンス[, komonsensu] (n) common sense
共通感覚[きょうつうかんかく, kyoutsuukankaku] (n) (esp. in philosophy) common sense
常識に欠ける[じょうしきにかける, joushikinikakeru] (exp,v1) to lack in common sense
常識哲学[じょうしきてつがく, joushikitetsugaku] (n) philosophy of common sense
常識学派[じょうしきがくは, joushikigakuha] (n) (See 常識哲学) (Scottish) School of Common Sense
狂悖[きょうはい, kyouhai] (n) (obsc) conduct that is immoral and lacking in common sense
プッツン;ぷっつん[, puttsun ; puttsun] (n,vs) (1) (sl) (See プッツン女優) weird; crazy; losing common sense; snapping; (2) sound of a stretched string snapping
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
人情[にんじょう, ninjou] (n) (1) humanity; empathy; kindness; sympathy; (2) human nature; common sense; customs and manners; (P)
共通認識[きょうつうにんしき, kyoutsuuninshiki] (n) common sense; common knowledge; common understanding
常識[じょうしき, joushiki] (n) common sense; good sense; common knowledge; general knowledge; common practice; accepted practice; social etiquette; (P)
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P)

common sense ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กึ๋น[n.] (keun) EN: intelligence ; smarts ; common sense ; brains FR:
สามัญสำนึก[n.] (sāmansamneu) EN: common sense FR: bon sens [m]
วิญญูชน[n.] (winyūchon) EN: reasonable man ; person with common sense FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า common sense
Back to top