ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commit to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commit to*, -commit to-

commit to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commit to (phrv.) มอบ (ภาระหน้าที่, ความไว้วางใจ, คน) ให้อยู่ในอำนาจของ See also: มอบให้, มอบหมายให้, ส่งให้ Syn. confide to, consign to
commit to (phrv.) จดจำ See also: ท่องจำ} จดใส่กระดาษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Precisely what size force are you planning to commit to the primary dock objective?กำลังขนาดไหน ที่คุณวางเเผนจะใช้ป้องกันอู่?
That person, what crime did he commit to get himself locked up in prison?คนนั้น, เขาทำความผิดอะไรถึงได้ถูกขังอยู่ในคุกนั้น?
We commit to flying back and forth as much as we can.เราจะบินไปมาหากันให้บ่อยเท่าที่จะทำได้
But you, you are nowhere near hard-core enough to commit to cardio.แต่เธอ,รู้ไหม๊ ไม่มีที่ไหนใกล้เคียง ไปกว่าการทำศัลยกรรมหัวใจอีกแล้ว
DR. HIRSCH: Will you commit to this program?คุณจะเข้าร่วมโครงการนี้มั้ย?
Will you commit to this program?คุณจะเข้าร่วมโครงการนี้มั้ย?
DR. HIRSCH: Will you commit to this program?คุณจะเข้าร่วมโครงการนี้ไหม ?
If you will commit to a day at a time for 40 days the results could change your life and your marriage.ถ้าลูกยอมทำวันละครั้งตลอด 40 วัน แต่ผลลัพธ์จะเปลี่ยนชีวิตลูกและชีวิตคู่
"Caleb, in the presence of God and these witnesses do you come today to freely and unconditionally commit to this covenant marriage to Catherine?"เคเลบ ต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าพยานหลายคน คุณมาที่นี่วันนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจจะผูกพัน ในพันธสัญญาการแต่งงานกับ แคทเทอรีน ใช่หรือไม่
"And, Catherine, do you come today to freely and unconditionally commit to this covenant marriage to Caleb?"แคทเทอรีน คุณมาที่นี่วันนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจจะผูกพัน ในพันธสัญญาการแต่งงานกับ เคเลบ ใช่หรือไม่
I can't commit to it at this juncture.ซึ่งมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดี
I try to commit to you, and you push me away.ผมพยายามที่จะจริงจังกับคุณแต่คุณกลับผลักผมออกมา

commit to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
付之东流[fù zhī dōng liú, ㄈㄨˋ ㄓ ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ, 付之东流 / 付之東流] to commit to the waters (成语 saw); to lose sth irrevocably

commit to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P)

commit to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory ; memorize FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: learn by heart ; memorize ; remember ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory FR: mémoriser ; apprendre par coeur
ท่องจำ[v.] (thǿngjam) EN: commit to memory ; memorize FR: apprendre par cœur ; mémoriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commit to
Back to top