ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commercially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commercially*, -commercially-

commercially ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
市販[しはん, shihan] (n,vs) (1) selling on the market (in the marketplace, in stores, etc.); making something commercially available; (adj-no) (2) commercial (e.g. software); over-the-counter; off-the-shelf; store-bought; (P)
ニシキベラ[, nishikibera] (n) Thalassoma cupido (commercially cultured type of wrasse in Japan)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commercially
Back to top